Hervorming registratierechten Vlaams Gewest

In de kijker

Hervorming registratierechten Vlaams Gewest

De Vlaamse regering heeft op 22 december 2017 een principeakkoord bereikt over de hervorming van de registratierechten. De regering wil met de hervorming de bestaande wetgeving rond registratierechten vereenvoudigen door de huidige gunstmaatregelen (klein beschrijf en abattementen) te vervangen door een vast tarief van 7% voor gezinswoningen. Het verouderde kadastraal inkomen speelt daarbij geen rol meer.
 

Wanneer de maatregelen effectief van kracht worden is nog niet bekend, maar dat zal wellicht voor de zomer van 2018 zijn, onder voorbehoud van een gunstig advies van de Woonraad, de SERV en de Raad van State.
 

Wie vandaag een gezinswoning koopt, betaalt naast de aankoopprijs ook registratierechten. Die belasting wordt nog altijd bepaald door het kadastraal inkomen. Dat is echter geen actuele waardemeter meer, omdat het gebaseerd is op de huurprijzen van 1975.
 

Voortaan zullen de registratierechten berekend worden op de aankoopprijs van de gezinswoning en geldt er een nieuw, verlaagd tarief van 7% (niet voor de aankoop van bouwgronden). Voor woningen met een beperkte waarde van maximaal 200 000[1] euro is er een vrijstelling op de eerste schijf van 80 000 euro. Dat betekent een korting van 5 600 euro.

 

Bij een ingrijpende energetische renovatie bedraagt het verlaagde tarief 6% en geniet u daarbovenop nog een belastingvermindering van 4 800 euro als het een bescheiden woning betreft.
 

Naast het klein beschrijf worden ook de bestaande abattementen opgeheven.
 

De voorwaarden zijn dezelfde als die die vandaag gelden voor de toepassing van het abattement.
 

Voorwaarden nieuw tarief van 7%

 • Het betreft een zuivere aankoop (dus geen ruil of andere transacties onderworpen aan kooprecht) van de geheelheid in volle eigendom van een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed. Het verlaagde tarief geldt dus niet voor vruchtgebruik of blote eigendom.

 • De woning is de enige woning van de koper(s). Dat betekent dat de kopers noch afzonderlijk, noch gezamenlijk eigenaar van een andere woning of bouwgrond voor de geheelheid in volle eigendom in België mogen zijn op datum van de authentieke aankoopakte.

  • Er wordt geen rekening gehouden met de woning of bouwgrond als de verkrijger zich ertoe verbindt die uiterlijk één jaar na de datum van de authentieke akte volledig en ten bezwarende titel te vervreemden en aantoont dat er een causaal verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging tegen het verlaagde tarief;

  • Er wordt evenmin rekening gehouden met onroerende goederen die uiterlijk een jaar na de datum van de authentieke akte van verkrijging, al dan niet gedwongen, worden onteigend.

 • De koper moet er zijn of haar hoofdverblijfplaats vestigen binnen de twee jaar na aankoop. Hij/zij moet zich inschrijven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op het adres van het aangekochte goed.

 • Enkel natuurlijke personen kunnen dit nieuwe tarief genieten, geen vennootschap of vzw.

 • De woning ligt in het Vlaamse Gewest.

   

  Voor elke volgende woning of ander vastgoed betaal je het gewone tarief van 10%.

 

 

Andere voordeeltarieven

Wie binnen de drie jaar na de aankoop een huurovereenkomst afsluit met een erkend sociaal verhuurkantoor voor een minimumperiode van negen jaar, kan bij de aankoop ook het tarief van 7% genieten.
 

Voor wie investeert in onroerend erfgoed en dat als gezinswoning betrekt, wordt het tarief verlaagd tot 1%.
 

Andere verlaagde tarieven, zoals het tarief van 1,5% voor sociale woningen en 4% voor beroepspersonen blijven ongewijzigd.
 

Het principe van de meeneembaarheid van vroeger betaalde verkooprechten blijft overeind. Daar wordt voortaan een indexering toegepast van 500 euro. Die kan worden gecombineerd met het nieuwe tarief van 7% (of 6%).

 

 

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als beleggingsaanbeveling of -advies

 

[1] Voor de centrumsteden en de Vlaamse rand rond Brussel wordt het grensbedrag opgetrokken tot 220.000 euro.

fiscaal adviseur Personenbelasting KBC Groep